menu

Zásady zpracování osobních údajů v ISOTRA a. s.

Společnost ISOTRA a.s., IČO: 47679191, se sídlem Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. B 3169, prohlašuje, že při zpracování osobních údajů subjektů údajů postupuje vždy v souladu s níže uvedenými zásadami vyplývajícími ze čl. 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“):

Uplatnění práv subjektů údajů u společnosti ISOTRA a.s.

Subjekty údajů mohou u společnosti ISOTRA a. s. za podmínek stanovených čl. 15 až 22 GDPR uplatnit ve vztahu k jejich zpracovávaným osobním údajům následující práva:

Výše uvedená práva je třeba vždy uplatnit u správce osobních údajů, vůči společnosti ISOTRA a.s. tak není možné uplatňovat uvedená práva v případech, kdy je pro daný účel zpracování pouze v postavení zpracovatele.

Výše uvedená práva je subjekt údajů oprávněn uplatnit u společnost ISOTRA a.s. v písemné listinné formě s úředně ověřeným podpisem na adrese Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava, v elektronické formě prostřednictvím elektronické zprávy s uznávaným el. podpisem doručené na e-mailovou adresu: isotra@isotra.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: 8wiemb6

Společnost ISOTRA a.s. tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů ze strany společnosti ISOTRA a.s. bylo porušeno GDPR.

Společnost ISOTRA a.s. tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů společností ISOTRA a.s. v rozporu s GDPR. 

Plnění informační povinnosti dle článku 13 GDPR (pdf)

ISOTRA a.s.